vendredi, 27 avril 2018

 

 

HAFATRA PASTORALY AVY AMIN’NY FILOHAN’NY FPMA  NOHO NY PASKA 2018

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy  ny fiadanana avy amin’I Jesoa Kristy, Ilay Vavolombelona mahatoky, Ilay Zanaka Lahimatoa sady voalohany natsangana ho velona avy tamin’ny maty, ary Ilay Filohan’ny mpanjaka amin’ny tany. 

 Tsarovantsika mandrakariva mandritra ny Herinandro masina ny tenin’ny Tompo nampilazaina ny mpaminany Isaia, hoe: «Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika; saingy isika no nihevitra azy ho nofaizin'Andriamanitra Izay nikapoka sy nampietry azy. Kanefa voalefona noho ny helotsika izy sady notorotoroina noho ny fahadisoantsika; ny famaizana antoky ny fiadanantsika no nihatra taminy, ary ny ratra nahazo azy no nahasitrana antsika. » Isaia 53, 4-5 . Misaotra an’Andriamanitra isika noho ny fandresena izay ankalazaina amin’ny Paska. « Eny, efa voavono i Kristy ilay Zanakondrin'ny Paska ho antsika:  ka dia aoka isika hankalaza ny Paska tsy amin'ny mofo misy leviora tranainy, dia ny leviora manambara fitondrantena tsy valahara sy toe-dratsy; fa amin'ny mofo tsy misy leviora, dia ny mofo manambara fitondrantena madio sy toetra mahitsy. » 1 Korintiana 5, 7-8

       Nandalo fizahan-toetra isika FPMA tamin'izao fiandohan'ny taona 2018 izao (tsy fahasalaman'ny Filoha, famoizana ny Mpitandrina tafo Bordeaux). Misaotra an'Andriamanitra raha tsy navelany nitanondrika fa natrakany mandrakariva mba ho vavolombelony. Tianay soritana manokana ny fiainam-bavaka naterak'ireo zava-nitranga ireo. Antenaina fa hitohy mandrakariva izany fiainam-bavaka izany! Ireo fivoriana hifanesisesy, dia mampiseho fa velona ny Fiangonantsika. Efa miomana tokoa mantsy ireo Sampana iraisana mikasa hanao ny Fihaonambeny tamin’ity taona ity (RNT Sampana Tily, ChoeurUni Sampana Antoko Mpihira, Isantaona Sampana Fifohazana, Fihaonambe Sampana Vehivavy Kristiana sy Sampana Lehilahy Kristiana miaraka, ny Fivoriamben'ny Sampana Tanora Kristiana). Eo koa ny Synoda ara-bola sy Fiofanan’ny Filoha sy ny Mpitahiry vola fanao isan-taona eto Paris amin’ny volana Jona ho avy izao, ary Fiofanana sy ny Fihaonamben’ny Mpitandrina ao amin’ny FMM. Isaorantsika an'Andriamanitra fa efa afaka nanomboka sahady ny Fitaizana lali-paka sy mitohy (Formation Permanente) isika amin'ity taona ity. Mampiomana sy mangataka antsika rehetra hitondra amam-bavaka ny Fihaonamben'ny Conférence des Églises Européennes (KEK)  hatao amin'ny volana Jolay ho avy izao, ny Faha-200 taona nidiran'ny  Misionera Protestanta nitory ny Filazantsara hatao amin'ny volana Septambra any Antananarivo, ary ny  Synôda Lehibe hatao amin’ny volana Novambra ho avy izao any amin’ny Faritany Atsimo Andrefana.

Mirary Paska sambatra ho anareo rehetra ary mitsodrano anareo sy mametraka anareo ho eo ambany fitahian’Andriamanitra: « Andriamanitra dia efa nitondra an'i Jesoa Tompontsika hiala amin'ny fahafatesana, i Jesoa Tompontsika Izay Mpiandry lehibe miahy ny ondry noho ny ra nafoiny ho antoky ny Fanekempihavanana mandrakizay. Andriamanitra loharanon'ny fiadanana anie hahatonga anareo ho vonon-kanao ny asa soa rehetra mba hanatanterahanareo ny sitrapony; ka hataony ao anatintsika amin'ny alalan'i Jesoa Kristy anie izay sitrany. Ho an'i Jesoa Kristy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay! Amen. » Hebreo 13, 20-21  

Ny Filohan'ny FPMA Rév Dr Jean RAVALITERA

accueil

carte faritany3

  couv pericope 2018

 bible 1 an

 

           
           
                  map clichy             

 

Eglise Protestante Malgache en France - Fiangonana Protestanta Malagasy Aty Andafy
Siège National: Maison du Protestantisme

47, rue de Clichy 75009 Paris

 

                      newsletter   
      © Copyright 2012. Tous droits resérvés